RMA-Voorwaarden

RMA-voorwaarden
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze RMA-voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door VerticalDis B.V., hierna te noemen VerticalDis, in de handel worden gebracht en/of verstrekt. De wederpartij van VerticalDis BV wordt hier verder als "koper/opdrachtgever" aangeduid.

Tevens zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van VerticalDis B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt de afnemer op eerste verzoek kosteloos toegezonden of is te verkrijgen via www.verticaldis.nl. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling in deze RMA-voorwaarden en de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen laatstgenoemden prevaleren. Een dergelijke tegenstrijdigheid laat de gelding van de overige bepalingen in deze RMA-voorwaarden onverlet.

Deze RMA-voorwaarden omvatten een RMA-procedureregeling voor defecte producten (I), foutieve bestellingen en verkeerde leveringen (II).

I.RMA-regeling defecte producten

Algemeen

1.1 Bij producten van een aantal fabrikanten kan de koper of eindgebruiker rechtstreeks bij de fabrikant terecht voor de garantieafhandeling van een defect product. Dit is veelal de eenvoudigste en snelste wijze om een omruiling/vergoeding te ontvangen.

1.2 VerticalDis BV hanteert de door de fabrikant gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten.

1.3 De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:

a) de koper de producten heeft verwaarloosd
b) de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook reparaties vallen die niet door of namens VerticalDis BV/fabrikant zijn verricht
c) de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld

Procedure

1.4 Voor het retourneren van defecte goederen dient altijd een RMA-nummer te worden aangevraagd middels het online RMA-formulier. Deze is te vinden is op de website van VerticalDis B.V.

1.5 Bij een RMA-aanvraag dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te worden:

  • Merk
  • Aantal
  • Artikelnummer
  • Serienummer
  • Verticaldis factuurnummer
  • Duidelijke klachtomschrijving


1.6 Defecte producten kunnen na toekenning van een RMA-nummer door VerticalDis BV worden opgestuurd. Het RMA-nummer dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transportverpakking te worden aangebracht.

1.7 Na autorisatie door VerticalDis BV conform de bovenstaande bepalingen dienen defecte producten in de originele verpakking en binnen vijf werkdagen te worden verstuurd naar:

VerticalDis B.V.
Ambachtsweg 24
3771 MG Barneveld
Nederland

1.8 De kosten van verzending naar VerticalDis BV zijn voor rekening van de koper. Ongefrankeerde zendingen en zendingen onder rembours worden niet geaccepteerd. De koper is zelf aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar VerticalDis BV.

1.9 Na ontvangst van de defecte goederen zal VerticalDis BV deze controleren volgens de richtlijnen van de betreffende fabrikant. Indien bij controle blijkt dat de goederen niet aan deze richtlijnen voldoen, behoudt VerticalDis BV zich het recht voor om de RMA aanvraag te weigeren. De koper zal hiervan schriftelijk bericht ontvangen.

1.10 Defecte artikelen, geaccepteerd door VerticalDis BV, zullen worden gecrediteerd of vervangen met een gerepareerd of nieuw product, dit geheel naar inzicht Verticaldis BV. Indien de fabrikant een artikel alsnog afwijst, behoudt VerticalDis BV zich het recht voor om de creditnota te corrigeren middels een debetnota.

1.11 Geen RMA aanvraag zal worden behandeld van Kopers die een overschrijding hebben van hun kredietlimiet en/of die te laat zijn met het betalen van hun facturen.

II. RMA-regeling foutieve bestelling en verkeerde levering
Retournering van niet-defecte producten door koper geschiedt alleen met inachtneming van onderstaande voorwaarden.

2.1 Een RMA-aanvraag dient binnen drie werkdagen na ontvangst van de goederen (in het geval van een verkeerde bestelling/levering) of binnen drie kalendermaanden na factuurdatum via het online serviceformulier ingediend te worden.

2.2 De te retourneren producten dienen courant en als nieuw verkoopbaar te zijn, in onbeschadigde en originele verpakking, ongeopend en zonder verbroken zegels. Op verzoek van de koper bestelde, gecombineerde of aangepaste producten kunnen nimmer worden geretourneerd (zulks behoudens verkeerde leveringen van VerticalDis BV).

2.3 Bij het niet nakomen van de onder 2.2 gemelde voorwaarden worden de producten zonder verdere behandeling retour gezonden op kosten van de koper.

2.4 Het RMA-nummer dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transportverpakking te zijn aangebracht.

2.5 Na autorisatie door VerticalDis BV conform de bovenstaande bepalingen dienen verkeerd bestelde producten/stockrotaties binnen vijf werkdagen te worden verstuurd naar:

VerticalDis BV B.V.
Ambachtsweg 24
3771 MG Barneveld
Nederland

2.6 Producten waarvoor op grond van een verkeerde levering door VerticalDis BV een RMA-nummer verstrekt is, worden opgehaald door de vervoerder van VerticalDis BV  Producten die zonder RMA-nummer aan VerticalDis BV worden teruggestuurd of zendingen onder rembours worden geweigerd evenals ongefrankeerde zendingen.

2.7 Na ontvangst en controle van de producten volgt binnen veertien werkdagen een creditnota.

2.8 In geval van verkeerde bestellingen/stockrotatieaanvragen zullen minimaal 10% restockkosten in rekening worden gebracht. Het percentage van de restockkosten zal door VerticalDis BV vastgesteld worden en kan per RMA-aanvraag verschillen.

2.9 Foutieve bestellingen komen geheel voor rekening van de Koper. Onder geen beding is Verticaldis verplicht foutief bestelde producten terug te nemen.

Adresgegevens

Zuidwenk 82c 
3751 CG Bunschoten
Utrecht
The Netherlands

Bankgegevens

Rabobank
Account nr. 147464471
IBAN NL77RABO0147464471
BIC RABONL2U

Bedrijfsgegevens

T +31 (0) 33 299 0 228
F +31 (0) 33 299 0 257
Comp.reg.# : 32146222
VAT: NL820391748B01

Waar kunt u ons vinden?

Voor een routebeschrijving kunt u gebruik maken van Google Maps.

Copyrights 2018 Verticaldis.com | Onder voorbehoud van alle rechten

Deze website gebruikt verschillende cookies. Wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies Lees onze Privacy Verklaring