Algemene voorwaarden

Algemene leverings en betalingsvoorwaarden VerticalDis B.V.

Artikel 1 Definities
VerticalDis: VerticalDis B.V., gevestigd aan de Kronkels 16, 3752 LM te Bunschoten.

De wederpartij: Iedere (rechts) persoon die met VerticalDis B.V. een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2 Algemeen
Alle aanbiedingen van en overeenkomsten met VerticalDis B.V. en de uitvoering daarvan worden uisluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien enige bepaling van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van kracht blijven.

Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden worden voor de overeenkomst ter hand gesteld aan de wederpartij en worden op eerste afroep wederom ter hand gesteld. Mocht binnen een termijn van 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, niet schriftelijk zijn gereclameerd dat de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden niet ter hand zijn gesteld, dan vervalt een rechtsgeldig beroep daarop.

Artikel 3 Overeenkomst
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst VerticalDis B.V. eerst dàn tot stand nadat VerticalDis B.V. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen een termijn van twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

Een overeenkomst kan ook tot stand komen door het aanvaarden van de wederpartij van een offerte van VerticalDis B.V. Al deze offertes worden vrijblijvend gedaan en zijn geldig gedurende een termijn van 30 dagen. Indien de wederpartij een vrijblijvend aanbod aanvaart, heeft VerticalDis B.V. het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Door de wederpartij aangebrachte aanvullingen op de offerte zijn eerst dan gelding, nadat deze door VerticalDis B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Voor transacties waarvoor naar aard en omgang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame door de wederpartij binnen 5 werkdagen.

Elke overeenkomst wordt door van de zijde van VerticalDis B.V. aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij, uitsluitend ter behoordeling van VerticalDis B.V., voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldende nakoming van de overeenkomst.

VerticalDis B.V. is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen.

VerticalDis B.V. is bevoegd om, indien VerticalDis B.V. dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan VerticalDis B.V. verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij de uitvoering van de overeenkomst, derden, in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst
VerticalDis B.V. zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren.

De wederpartij is gehouden datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door VerticalDis B.V. mogelijk te maken. In het bijzonder zal de opdrachtgever er zorg voor dragen dat de benodigde gegevens tijdig worden aangeleverd en dat deze gegevens volledig deugdelijk en duidelijk zijn.

Indien VerticalDis B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier ook jegens de opdrachtgever.

Indien een levertijd is overgekomen betreft het geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

Artikel 5 Prijzen en Tarieven
Tenzij anders vermeld zijn de prijzen en tarieven van VerticalDis B.V. gebaseerd op levering af bedrijf of magazijn van VerticalDis B.V., dan wel af bedrijf of magazijn van derden; exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, welke van overheidswege zijn of worden opgelegd; exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, installatie, vervoer en verzekering. Bekijk dit online gokken Canada mapleleafonlinecasino.com/no-deposit-bonus/ in Canada!
VerticalDis B.V. is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij voor prestaties die zullen worden geleverd tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving.

In het geval de overeenkomst periodiek vervallende termijnen bevat is VerticalDis B.V. gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij de geldende prijzen en tarieven van de periodiek vervallende termijnen aan te passen met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

Wanneer de wederpartij niet akkoord gaat met de door VerticalDis B.V. voorgestelde aanpassingen van de prijzen en tarieven als bedoeld in dit artikel 5 is de wederpartij gerechtigd binnen 4 werkdagen na de in dit artikel bedoelde kennisgeving van VerticalDis B.V. de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van VerticalDis B.V. genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden, dan wel, indien nog geen levering van enige prestatie heeft plaatsgevonden, de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 6 Beëindiging overeenkomst
Indien een overeenkomst, welke door zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der parijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen dient bij de opzegging een maand in acht worden genomen.

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot koop en verkoop van apparatuur, programmatuur of andere materialen tot stand is gekomen deze wenst te annuleren, wordt 1/8 van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van VerticalDis B.V. op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 7 Levering
Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van VerticalDis B.V. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door VerticalDis B.V. met de wederpartij is overeenkomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.

De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 2 werkdagen, op eventuele tekorten en/ of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de zijde van VerticalDis B.V. dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

Eventuele tekorten en/ of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de paklijst te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

VerticalDis B.V. is te allen tijde gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke VerticalDis B.V. afzonderlijk kan factureren.

Opgave van de levertijd geschiedt naar beste eer en geweten op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan VerticalDis B.V. bekend waren. Levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. VerticalDis B.V. is niet in verzuim door enkel een overschrijving van de (lever)termijn. VerticalDis B.V. is niet gebonden aan (lever)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. VerticalDis B.V. en de wederpartij zullen zo spoedig als enige overschrijding van een termijn dreigt met elkaar in contact treden.

Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen. VerticalDis B.V. is gerechtigd gemaakte kosten ter zake aan de wederpartij door te belasten.

Bij afname van het geleverde bij één van de magazijnen van VerticalDis B.V. kan VerticalDis B.V. een gelding legitimatiebewijs vragen aan de wederpartij (of de door de wederpartij aangestelde vervoerder of derde) en zal VerticalDis B.V. niet aansprakelijk zijn voor afname van het geleverde door onbevoegde personen, al dan niet aangesteld door de wederpartij.

Tenzij anders overeengekomen, worden de geleverde goederen zonder eventuele opties of systeemopties geleverd en garandeert VerticalDis B.V. op geen enkele wijze de compatibiliteit met andere programmatuur of apparatuur of bruikbaarheid voor het door de wederpartij beoogde doel.

Artikel 8 Transport/ Risico
De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan VerticalDis B.V. is verstrekt, door VerticalDis B.V. als goed huisvader/ koopman bepaald.

Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/ de verzending, worden slechts uigevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 9 Overmacht
VerticalDis B.V. is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien niet zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet- toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van VerticalDis B.V.

Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

De partij die zich op overmacht beroept, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 10 Algemene aansprakelijkheid
VerticalDis B.V. aanvaardt slechts wettelijke aansprakelijkheid en verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel van de algemene levering- en betalingsvoorwaarden blijkt.

De aansprakelijkheid van VerticalDis B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst tussen VerticalDis B.V. en de wederpartij beperkt zich tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de in die overeenkomst overeengekomen prijs, exclusief BTW. De totale vergoeding voor directe schade zal nooit meer bedragen dan
€ 113.000,-- (zegge honderddertienduizend euro).

Onder directe schade wordt verstaan: die de wederpartij in redelijkheid moet maken voor een vervangende prestatie; de kosten, in redelijkheid, die de wederpartij heeft gemaakt voor het langer operationeel houden van dat deel van het oude systeem, dat uit hoofde van de overeenkomst tussen VerticalDis B.V. en de wederpartij wordt vervangen, dan wel aangepast wordt; de kosten in redelijkheid, die de wederpartij heeft moeten maken om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, echter slechts voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade als bedoeld in de zin van deze voorwaarden; de kosten, in redelijkheid, die de wederpartij heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, echter slechts voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in de zin van deze voorwaarden.

De aansprakelijkheid van VerticalDis B.V. voor schade door dood, lichamelijk letstel en / of voor materiële schade beperkt zich tot een bedrag van € 283.000,-- (zegge tweehonderddrieentachtigduizend euro) maximaal per gebeurtenis. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt in die zin gezien als één gebeurtenis.

VerticalDis B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade. Onder indirecte schade is onder andere begrepen: gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winsten en schade door bedrijfsstagnatie.

Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op VerticalDis B.V. geen enkele verplichting of aansprakelijkheid tot schadevergoeding, ongeacht de gronden waarop een claim tot schadevergoeding zou zijn gebaseerd. De maximatie van de bedragen voor schadevergoedingen, als genoemd in artikel 10 komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van VerticalDis B.V.

Aansprakelijkheid van VerticalDis B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst tussen VerticalDis B.V. en de wederpartij ontstaat slechts indien de wederpartij VerticalDis B.V. onmiddellijk bij aangetekend schrijven in gebreke stelt. Stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming van VerticalDis B.V. en VerticalDis B.V. ook na het verstrijken van de termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichting tekort blijft schieten.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is onder andere steeds dat de wederpartij, de schade in detail omschreven, zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade bij aangetekend schrijven aan VerticalDis B.V. meldt.

De wederpartij vrijwaart VerticalDis B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijk als gevolg van een gebrek in enig product of systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door VerticalDis B.V. geleverde apparatuur, programmatuur en andere materialen.

De wederpartij heeft met name geen recht om schadevergoeding te vorderen op grond van de beweerde toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, voor enige schade door wederpartij of derden geleden ten gevolge van overmacht of stoornis in het bedrijf van VerticalDis B.V. verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig is geweest als gevolg van normale slijtage van de geleverde zaken.

Artikel 11 Reclames
Eventuele reclames worden door VerticalDis B.V. slechts in behandeling genomen indien deze reclames VerticalDis B.V. schriftelijk binnen 5 werkdagen na levering van de betreffende prestatie hebben bereikt onder een nauwkeurige opgave van aard en de grond der klachten.

Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na de factuurdatum.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan behoudt VerticalDis B.V. zich het recht voor om reclames niet meer in behandeling te nemen.

Indien de reclame door VerticalDis B.V. gegrond wordt bevonden, is VerticalDis B.V. uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren, tenzij VerticalDis B.V. voorkeur geeft aan de creditering.

Slechts indien en voor zover de reclame door VerticalDis B.V. gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichtingen van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

Retourneren van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van VerticalDis B.V. onder door VerticalDis B.V. te bepalen voorwaarden.

Artikel 12 Garantie
Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen verleent VerticalDis B.V. zodanige garantie met betrekking tot de door VerticalDis B.V. geleverde producten als deze door de producent van de betreffende producten wordt geboden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de garantie slechts versterkt op de geleverde materialen. VerticalDis B.V. is gerechtigd arbeidskosten in rekening te brengen.

De garantie vervalt indien door de wederpartij en/ of door hem ingeschakelde derden op ondeskundige wijze gebruik is gemaakt van het geleverde.

De garantie vervalt eveneens indien door de wederpartij en/ of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden dan wel wijzingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voorvloeiende verplichting, dan is VerticalDis B.V. niet gebonden tot het doen van enige garantieverplichting zolang deze situatie voortduurt.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud bij verkoop en pandrecht
Geleverde apparatuur, programmatuur of materialen blijven eigendom van VerticalDis B.V. tot het moment waarop alle, door VerticalDis B.V. krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden, dan nog wel te verrichten leveranties en werkzaamheden met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. In geval de wederpartij: in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel enig beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, dan wel komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; het voornemen heeft, of besluit tot gehele of gedeeltelijke verplaatsing van haar activiteiten naar het buitenland, één der vennooten uittreedt, de reglementen of statuten van wederpartij worden gewijzigd, of een wijziging optreedt in aandeelhouders, één en ander indien deze omstandigheden naar het oordeel van VerticalDis B.V. een zodanige aanmerkelijke verzwaring van risico’s met zich meebrengt, dat, ware VerticalDis B.V. wel ingelicht, zij de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou zijn aangegaan; enige uit kracht der wet of uit kracht van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; is VerticalDis B.V. gerechtigd door het enkel plaatsvinden van één der gemelde omstandigheden de overeenkomst, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk en het onbetaald gebleven deel van de geleverde apparatuur programmatuur of materialen terug te vorderen.

Ontbinding of terugname door omstandigheden als in dit artikel 13 omschreven laat het recht van VerticalDis B.V. op vergoeding voor verlies, rente en/of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van VerticalDis B.V. op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht of gebruikt. Het is de wederpartij niet toegestaan enig pandrecht op de goederen (te) laten vestigen en evenmin mogen de goederen strekken tot enige zekerheid voor een vordering van een derde, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden. Ingeval van doorverkoop van (nog) niet geheel betaalde goederen, is de wederpartij gehouden eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in deze voorwaarden gemeld.

VerticalDis B.V. is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van deze voorwaarden bij de wederpartij, of diens houders, weg te (doen) halen. De wederpartij dient hiertoe op eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.134,-- (zegge elfhonderdvierendertig euro) per dag dat hij hiermee in gebreke is/ blijft.

(HIERVOOR IS EEN GEREGISTREERDE DAN WEL AUTHENTIEKE AKTE VEREIST)
Tot zekerheid van correcte betaling van alle vorderingen van VerticalDis B.V. uit welke hoofden ook, verkrijgt VerticalDis B.V. bovendien bezitloos pandrecht, door het ontstaan der vordering op al die goederen waarin de door VerticalDis B.V. geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. Zolang één van de vorderingen van VerticalDis B.V. niet is voldaan, verkrijgt VerticalDis B.V. tevens bezitloos pandrecht op alle vorderingen welke wederpartij jegens enige derdengelden zou kunnen maken in verband met door VerticalDis B.V. geleverde zaken. De wederpartij is gehouden VerticalDis B.V. op eerste verzoek alle relevante informatie en documentatie dien aangaande te verschaffen op straffe van een boete van € 681,-- (zegge zeshonderdeenentachtig euro) per dag dat hij hiermee in gebreke is/ blijft. De door de wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie van de zijde van VerticalDis B.V. gelden als onderhandse akte in de wet ter zake van vestiging pandrecht genoemd.

Artikel 14 reparatie
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden alle door VerticalDis B.V. uit te voeren reparatiewerkzaamheden verricht tegen geldend tarief. Indien garantieaanspraken bestaan worden geen materiaalkosten in rekening gebracht.

VerticalDis B.V. is te allen tijde gerechtigd enig goed dat VerticalDis B.V. onder enigerlei titel van de wederpartij onder zich houdt, onder zich te houden tot het moment dat de wederpartij al hetgeen hij VerticalDis B.V. verschuldigd is heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid daartoe heeft gesteld. Indien VerticalDis B.V. zich genoodzaakt ziet dit retentierecht uit te oefenen, is VerticalDis B.V. tevens gerechtigd de wederpartij alle daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief stalling- en opslagkosten.

Artikel 15 betaling
Alle facturen dienen door de wederpartij te worden voldaan, conform de overeengekomen betalingscondities. Wanneer geen specifieke betalingscondities zijn overeengekomen dient de wederpartij facturen te voldoen binnen acht dagen na factuurdatum.

Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door VerticalDis B.V. gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factureren, ongeacht de aanwijzingen ter zake door de wederpartij gedaan.

In de gevallen in artikel 13 genoemd VerticalDis B.V. door het enkele plaatsgrijpen van één der aldaar omstandigheden tevens het recht, enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door VerticalDis B.V. verleende diensten of geleverde zaken terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is geheel op te eisen, alles ondervermindert de rechten van VerticalDis B.V. waaronder het recht van VerticalDis B.V. op vergoeding van kosten, schade en rente.

Indien onder de wederpartij, blijkens omschrijving in de (koop) overeenkomst, meer dan één persoon wordt verstaan, dan is ieder van deze persoon hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen VerticalDis B.V. uit hoofde van de overeenkomst te vorderen heeft of zal hebben. De kwijtschelding van eventuele schulden aan één der hoofdelijke mede schuldenaren, dan wel ontslag aan hem, bevrijdt nimmer de overblijvende schuldenaren van hun verplichtingen.


(= 36% PER JAAR = REDELIJK HOOG, 15% IS MEER GEBRUIKELIJK)
Artikel 16 rente en kosten
Indien betaling van enig verschuldigd bedrag niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en zonder dat enige in gebreke stelling nog is, vanaf de vervaldatum van de betreffende factureren rente van 3,0% per gedeelte van een maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

(IS NIET MEER RECHTSGELDIG TARIEF, ZIE RAPPORT VOORWERK)
Indien de wederpartij na in gebreke stelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de wederpartij, naast de hoofdsom en de rente, gehouden alle door VerticalDis B.V. te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand door VerticalDis B.V. gemaakt, dan wel aan VerticalDis B.V. in rekening gebracht, welke het liquidatietarief te boven gaat. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van de artikel 16 genoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,-- (zegge tweehonderdvijftig euro).

Artikel 17 vertrouwelijke gegevens en niet overnamebeding
VerticalDis B.V. en de wederpartij verklaren nadrukkelijk dat alle voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst bekend geworden informatie van vertrouwelijk karakter geheim zullen blijven. Informatie heeft in ieder geval een vertrouwelijk karakter wanneer dit door één der partijen als vertrouwelijk is aangemerkt. Daarnaast heeft informatie een vertrouwelijk karakter wanneer de vertrouwelijkheid ervan redelijkerwijs kan worden vermoed.

De wederpartij zal gedurende de looptijd en één jaar na beëindiging van de looptijd van de overeenkomst geen medewerkers van VerticalDis B.V. in dienst nemen, dan wel anderszins, hetzij direct, hetzij indirect voor zich laten werken.

Artikel 18 gebruik en onderhoud van programmatuur
Algemeen
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn naast de overige artikelen van deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing op alle door of via VerticalDis B.V. ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevens verwerkende machine leesbare vorm en vastgesteld op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door of via VerticalDis B.V. te verstrekken nieuwe versies van dergelijke programmatuur.


Gebruikersrecht
VerticalDis B.V. verleent de wederpartij het, niet exclusieve, recht tot gebruik van de programmatuur. De wederpartij zal de tussen partijen overeengekomen gebruikersbeperkingen steeds stipt naleven.

Onverminderd het overigens in deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden bepaalde, omvat het gebruikersrecht van de wederpartij uitsluitend het recht de programmatuur op te laden op een gegevens verwerkende machine en de programmatuur uit te voeren binnen de eigen organisatie, conform het gebruikersdoel van de programmatuur en het overigens in dit artikel 18 bepaalde.

De programmatuur mag door de wederpartij uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of een soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruikersrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van de wederpartij waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van het eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruikersrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruikersrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden, voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

Het gebruikersrecht van de programmatuur is niet overdraagbaar. Het is de wederpartij niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen te verhuren te sublicentiëren te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze dan ook voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde of derden te stellen, ook niet indien de betreffende derden de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de wederpartij gebruikt. De wederpartij zal de programmatuur niet wijzingen anders dan in het kader van het herstellen van fouten en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (timesharing) de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan de wederpartij ter beschikking gesteld.

Na het eventueel eindigen van het gebruikersrecht van de programmatuur zal de wederpartij alle de in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur voor eigen rekening van VerticalDis B.V. terug (doen) bezorgen.

Aflevering, installatie en acceptatie
VerticalDis B.V. zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan de wederpartij afleveren en indien een door VerticalDis B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij of ten behoeve van de wederpartij installeren. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd indien: tussen partijen geen acceptatietest is overeengekomen bij de aflevering of, indien één door VerticalDis B.V. uit te voeren installatie van de programmatuur is overeengekomen, bij voltooiing van de installatiewerkzaamheden, dan wel; tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel; VerticalDis B.V. is voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in dit artikel, ontvangt: op het moment dat de in het testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens dit artikel acceptatie niet in de weg mag staan. In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur indien de wederpartij voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de wederpartij VerticalDis B.V. hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken zal worden zodat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de wederpartij VerticalDis B.V. hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken zal worden totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

Indien bij het uitveren van de acceptatietest blijkt dat de apparatuur zodanige, aantoonbare en reproduceerbare fouten bevat dat de programmatuur niet voldoet aan de door VerticalDis B.V. schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties, zal de wederpartij VerticalDis B.V. uiterlijk op de laatste dag van de testperiode doormiddel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. VerticalDis B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te (doen) herstellen, waarbij VerticalDis B.V. gerechtigd is tijdelijke oplossingen, dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden, dan wel die welke verband houden met de tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet vanwege het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichtingen van VerticalDis B.V. om deze kleine fouten te doen herstellen.

Indien de programmatuur in fasen en/ of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet acceptatie van een bepaalde fase en/ of onderdeel en eventuele acceptatie van een eerdere fase en/ of een ander onderdeel onverlet.

Garantie
Garantie op programmatuur wordt door VerticalDis B.V. verleend conform artikel 12 van deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

Herstel van fouten in de programmatuur zal geschieden op een door VerticalDis B.V. te bepalen locatie. VerticalDis B.V. is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

Onderhoud
Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten, of indien in de gebruikersvergoeding van de programmatuur onderhoud is begrepen, zal de wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van VerticalDis B.V. geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan VerticalDis B.V. melden. Na ontvangst van de melding zal VerticalDis B.V. naar beste vermogen fouten in de zin van dit artikel trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door VerticalDis B.V. te bepalen wijze en termijn aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld. VerticalDis B.V. is gerechtigd tijdelijke oplossingen, dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

VerticalDis B.V. garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

VerticalDis B.V. kan haar gebruikelijke tarieven en haar kosten van herstel in rekening brengen, indien sprake is van gebruikersfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere, niet aan VerticalDis B.V. toe te rekenen, oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan VerticalDis B.V. is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten zal VerticalDis B.V. bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van programmatuur deze aan de wederpartij ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van de verbeterde versie is VerticalDis B.V. niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een nieuwe versie met nieuwe mogelijkheden en functies, kan VerticalDis B.V. van de wederpartij verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met VerticalDis B.V. aangaat en dat voor de ter beschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald. indien de wederpartij niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot ter beschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met VerticalDis B.V. is aangegaan, kan VerticalDis B.V. door de wederpartij niet gehouden worden op een later moment dan wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

Programmatuur van toeleverancier
Indien en voor zover nodig VerticalDis B.V. programmatuur van derden aan de wederpartij ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door VerticalDis B.V. schriftelijk aan de wederpartij is medegedeeld, voor wat betreft de programmatuur, de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met ter zijde stelling van het bepaalde in deze voorwaarden. De wederpartij aanvaart de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de wederpartij ter inzage ten kantore van VerticalDis B.V. en zullen op eerste verzoek aan de wederpartij worden toegezonden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de wederpartij en VerticalDis B.V. om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn, of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.


Artikel 19 verkoop van apparatuur
Algemeen
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn, naast deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden, van toepassing indien en voor zover door VerticalDis B.V. apparatuur wordt verkocht.

Aflevering
De door VerticalDis B.V. aan de wederpartij verkochte apparatuur zal aan de wederpartij worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van VerticalDis B.V. Indien dit schriftelijk is overeengekomen zal VerticalDis B.V. de aan de wederpartij verkochte apparatuur afleveren op een door de wederpartij aan te wijzen plaats in Nederland.

VerticalDis B.V. zal de wederpartij tijdig voor de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop zij voornemens is de apparatuur af te leveren.

Levering van de apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats van levering in Nederland tegen de overeengekomen tarieven.

VerticalDis B.V. zal de apparatuur verpakken voor levering, volgens de bij haar geldende maatstaven. Ingeval de wederpartij een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. De wederpartij zal met de bij hem vrijgekomen verpakkingen van de door VerticalDis B.V. geleverde producten handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. De wederpartij vrijwaart VerticalDis B.V. voor aanspraken van derden wegens het niet naleven van dergelijke voorschriften.

Installatie
Indien schriftelijk overeengekomen, zal VerticalDis B.V. de apparatuur installeren of laten installeren.

In alle gevallen zal de wederpartij voor de aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijk faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. VerticalDis B.V. zal desgewenst omtrent de aanleg van deze faciliteiten aan de wederpartij een offerte uitbrengen.

De wederpartij zal VerticalDis B.V. voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van VerticalDis B.V.

Retourzendingen
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harerzijds, is VerticalDis B.V. niet verplicht retourzendingen van de wederpartij te accepteren.

In ontvangstname en retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door VerticalDis B.V. van de door de wederpartij opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij de wederpartij totdat zij door VerticalDis B.V. zijn gecrediteerd.

VerticalDis B.V. behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voorvloeiende creditering te verrichtten onder aftrek van 15% van de prijs van de retour gezonden producten, met een minimum van € 50,-- (zegge vijftig euro).

Aflevering installatie en acceptatie
VerticalDis B.V. zal de apparatuur aan de wederpartij ter beschikking stellen door aflevering conform dit artikel dan wel indien een door VerticalDis B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, door installatie van de apparatuur bij de wederpartij. De apparatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering, dan wel, indien een door VerticalDis B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, op de datum van installatie.

Garantie
Garantie op apparatuur wordt door VerticalDis B.V. verleent conform artikel 12 van deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door VerticalDis B.V. in rekening worden gebracht, conform haar gebruikelijke tarieven.

Apparatuur van toeleverancier
Indien en voor zover VerticalDis B.V. apparatuur van derden aan de wederpartij levert, zullen, mits zulks door VerticalDis B.V. schriftelijke aan de wederpartij is medegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van het daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. De wederpartij aanvaart de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de wederpartij ter inzage ten kantore van VerticalDis B.V. en zullen op het eerste verzoek aan de wederpartij worden toegezonden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de wederpartij en VerticalDis B.V. om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

Artikel 20 toepasselijk recht en geschillen
Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met VerticalDis B.V. en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn op de betreffende voorwaarden zelf en hun uitvoering, zowel van feitelijk als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebeid de vestigingsplaats van VerticalDis B.V. is gelegen.

VerticalDis B.V. is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval VerticalDis B.V. de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

In geval van geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van een scheidsliede geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemd en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hen honorarium komen ten laste van partijen zodanig als de scheidslieden zullen betalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken zijn de bepalingen van boek IV van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

Dit artikel prevaleert ook indien algemene voorwaarden van derden voor het overige van toepassing zijn.

 

Adresgegevens

Zuidwenk 82c 
3751 CG Bunschoten
Utrecht
The Netherlands

Bankgegevens

Rabobank
Account nr. 147464471
IBAN NL77RABO0147464471
BIC RABONL2U

Bedrijfsgegevens

T +31 (0) 33 299 0 228
F +31 (0) 33 299 0 257
Comp.reg.# : 32146222
VAT: NL820391748B01

Waar kunt u ons vinden?

Voor een routebeschrijving kunt u gebruik maken van Google Maps.

Copyrights 2018 Verticaldis.com | Onder voorbehoud van alle rechten

Deze website gebruikt verschillende cookies. Wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies Lees onze Privacy Verklaring